השימוש באביזרים רפואיים בשבת

בס"ד

אביזרים רפואיים - השימוש בהם בשבת

ישנם אביזרים רפואיים שהאדם זקוק להם בתקופות מסוימות, כגון:

חשוב לדעת את ההלכות הקשורות בשימוש בהם בשבת, ולהיות ערניים לשאלות הכרוכות בכך.
מכיון שישנם סוגים שונים מכל אביזר ולעיתים המקרים מורכבים, כדאי להתייעץ עם מורה הוראה ולא לפסוק רק לפי הנכתב כאן.
להלן נפרט על כל מכשיר, את הנכתב עליו בספר "שמירת שבת כהלכתה" מאת הרב נויבירט זצוק"ל.

(זכינו והרב נויבירט לפני פטירתו עבר על המאמר באופן אישי ואישר אותו! )

 

איסור טלטול בשבת: כסא גלגלים, מקל הליכה, הליכון, לחצן מצוקה, תחבושת היגינית

 

כיסא גלגלים רקליינר

השימוש בכסא גלגלים (לא חשמלי) בשבת

נכה, שאינו יכול ללכת בכוחות עצמו וצריך להסיעו בכיסא גלגלים, כי אז – אם יש עירוב במקום, מותר להסיעו. אך במקום שאין בו עירוב, אבל גם אינו רשות הרבים גמורה מותר לנכרי להסיעו לבית הכנסת או לצורך כל מצוה אחרת. ואם יכול הנכה להניע את הכסא בעצמו, מותר לומר לנכרי, אף ברשות הרבים גמורה, להסיעו בכסא, ובתנאי שהכסא ינוע על ידי שניהם ביחד, דהיינו שהנכרי ידחוף את הגלה ובו בזמן יסובב הנכה את הגלגלים.
יהודי לא יסיע את הנכה בכיסא גלגלים, במקום שאין בו עירוב אף שאינו רשות הרבים גמורה, ואילו הנכה בעצמו מותר לו להניעו (ע"י סיבוב הגלגלים) במקום שאינו רשות הרבים גמורה, אבל אין לצרף לכסא שום דבר אפילו שהנכה צריך לו לצורך שימושו האישי.

כיסא גלגלים ממונע מתאים לשבתכל שמותר נכרי להסיע את הכסא במקום שאין בו עירוב, יוציאו מן העגלה כל דבר שאינו צורך הנכה וישיבתו בעגלה, אבל דברים שיש לו צורך בהם, כגון הכר שיושב עליו או סידור תפילה וכן קביים שצריך אותם ללכת בבית, מותר לקחת בכסא יחד עם הנכה, כשהנכרי מוביל אותו, אבל לא יחזיק הנכה כל דבר בכיסו או בידו.
ביו"ט מותר גם ליהודי להניע את הנכה בכסא, גם במקום שאין בו עירוב וגם ברשות הרבים גמורה.
כיסא גלגלים חשמלי הפועל רק בעזת מנוע חשמלי, אין להשתמש בו בשבת, אך אם יש אפשרות להשתמש בה גם ללא הפעלת המנוע, יסדר דרך שלא יבוא להפעיל את מערכת החשמל, וכך ייסע.
(כיסא גלגלים - "שמירת שבת כהלכתה" פרק ל"ד סעיף כ"ז)
 
 

מקל הליכה עם כיסאהשימוש ב: מקל הליכה, הליכון, רולטור בשבת

מי שאי-אפשר לו בשום אופן ללכת בלא מקל (או הליכון או רולטור), מותר לו לצאת לרשות הרבים ומקלו בידו (והוא הדין לזה שצריך הליכון או רולטור), אבל מי שאפשר לו ללכת גם בלא מקל (או הליכון או רולטור), אלא שפסיעתו בטוחה יותר כשמקלו בידו (או הליכון או רולטור), וכן הסומא – אין להם כל היתר לצאת למקום שאין בו עירוב כשמקלם בידם.
יש עירוב במקום, מותר לכל אלה ללכת במקל הליכה (או הליכון או רולטור), והוא הדין למי שנושא מקל לכבוד ולשררה.
(מקל הליכה או הליכון או רולטור "שמירת שבת כהלכתה" פרק י"ח סעיף י"ג)

 

טלטול לחצן מצוקה בשבת

מותר לאדם שיש עליו לחצן מצוקה המיועד לעזור לו בשעת הצורך, לצאת לדבר מצוה, למקום שאינו רשות הרבים גמורה.
(לחצן מצוקה "שמירת שבת כהלכתה" פרק מ' סעיף ז')

 

פדים פריוולטלטול תחבושת הגינית, חגורת שבר, חגורת בריאות בשבת

מותרת האשה לצאת במוך או תחבושת היגיינית כדי לשמור על נקיון גופה, כגון בימי נידתה, וכן מותר לצאת ב חגורת שבר או כל חגורת בריאות אחרת. ומותרת להדביק תחבושת זו לבגדיה.
(תחבושת הגינית, חגורת שבר, חגורת בריאות "שמירת שבת כהלכתה" פרק י"ח סעיף כ')

 

הדבקת טיטול (וכן תחבושות הגיניות) והידוקם לגוף בשבת

טיטולים (וכן תחבושות הגיניות) שיש בהם אגד המיועד להדבקתם בזמן השימוש בהם, וקודם הפדים למבוגרים מידה גדולהשימוש בהם פותחים את האגד, מחתלים ומדביקים את האגד על הטיטול כדי להדקו אל הגוף, יש לפתוח את מדבקת האגד מלפני השבת לשוב ולכסות את האגד עם המגן של הדבק, כמו שנעשה בבית החרושת ואז בשבת יכול לפתוח בשנית את האגד ולהדביקו כרצונו על מקומו הרגיל, ובגמר השימוש יכול לפתוח ולזרוק את הטיטול.
בדיעבד, אם לא פתח את ההדבקה מלפני השבת, יש מקום להקל ולפותחה בשבת.
ומה טוב להשתמש בשבת וביו"ט רק בטיטולים כאלה הנסגרים על ידי סרט מדבק (סקוטש) שאין בהם פיקפוק.
טיטולים שיש בהם סימני היכר הנעלמים עם הרטבת הטיטול על ידי האדם, (כגון נקודות כחולות), מותר לחתל בהם, ולית לן בה במה שהאדם "מוחק".
(הדבקת טיטול והידוקו לגוף "שמירת שבת כהלכתה" פרק ט"ו סעיף פ"ז, פ"ח)

 

הפעלת מכשירים בשבת: גלגל גומי או כרית מתנפחת, מזרון נגד פצעי לחץ, מד חום, מד לחץ דם, משאבת חלב ידנית, משאבת חלב חשמלית

 

ניפוח מכשירי עזר רפואיים – גלגל גומי, כרית מתנפחת, מזרון למניעת פצעי לחץ בשבת

כרית לצוואר מתנפחתהשימוש ב: גלגל גומי או כרית מתנפחת בשבת

גלגל גומי או כרית מתנפחת שיושבים עליהם וכד', מותר לנפחם בשבת גם במשאבה המיוחדת לכך (אבל לא במשאבה חשמלית), ואל ינפחם אלא אם כן נפחו אותם לפחות פעם אחת מבעוד יום.
(ניפוח גלגל גומי או כרית מתנפחת "שמירת שבת כהלכתה" פרק ל"ד סעיף כ"ד)

 

מזרון מתנפחהשימוש ב: מזרון נגד פצעי לחץ בשבת

חולה שידוע שיצטרך להשתמש בשבת במזרון לחץ חשמלי, יש לסדר לפני שבת את החיבור לחשמל באמצעות שעון שבת, ובמקום הצורך יבקש מנכרי שיחבר את המכשיר למערכת החשמל בשבת.
(מזרון מיוחד לפצעי לחץ "שמירת שבת כהלכתה" פרק מ' סעיף ה')

 

מדידת חום ולחץ דם בשבתמד לחץ דם דיגיטלי עם צג, אסור לשימוש בשבת.

מותר למדוד חום בשבת, וכן מותר למדוד את לחץ הדם של החולה ולמשש את הדופק שלו. ובכל אלה לא ישתמש במכשירים חשמליים או דיגיטליים.
וכאשר הוא מודד חום, אל לו למרוח משחה במד חם, אלא יטבילו בשמן, ורק אם אין לו שמן והדבר נחוץ, יטבילו במשחה, אבל בלי למרוח.
מותר להטביל את המד חם בכוהל כדי לנקותו, ומותר לשפשפו ולנגבו בצמר גפן, אבל אל לו להטביל לצורך זה את צמר הגפן בכוהל, מכיון שבעל כורחו יסחטנו.

בגמר השימוש במד חום, מותר לנערו על מנת להוריד את הכספית, אם בדעתו לשוב ולהשתמש בו עוד בו ביום.מד חום דיגיטלי
מדידת חום מותרת גם לאשה העושה כן כדי לדעת את הימים הראויים להריון.
(מדידת חום ולחץ דם "שמירת שבת כהלכתה" פרק מ' סעיף ב')

 

שאיבת חלב בשבת עם משאבת חלב ידנית ועם משאבת חלב חשמלית

משאבת חלב חשמלית מיוחדת לשומרי שבת

מינקת שיש לה עודף חלב, והיא סובלת בשל כך, מקלחת את החלב העודף לתוך כיור או על הרצפה, ומותר גם על בגד או על חיתול בד, אם אמנם אין מקפידים לסחוט אותם, שמכיון שהחלב הולך לאיבוד בלאו הכי, לא גזרו חכמינו ז"ל במקום צער.
ואם קשה לה להוציא את החלב העודף בדרך זו, מותר לה להשתמש לצורך זה במשאבה המיוחדת לכך, ומותר אפילו במשאבה חשמלית המחוברת לשעון שבת המפעיל את המשאבה בשעות מכוונות מראש. ויש לשים בכלי שבו ייאסף החלב חומר המקלקל אותו, כגון מי סבון, כדי שילך מיד לאיבוד. ואם אין לה חומר שכזה, תקפיד לשאוב כמות קטנה, תשפוך את החלב שנאסף, ואז תמשיך בשאיבת כמות קטנה נוספת. ומותר להשתמש גם במשאבה ידנית לצורך שאיבת החלב, ותעשה עם החלב כאמור לעיל.
מינקת שמשום מה התינוק אינו יכול לינוק משדי אמו, או שתינוקה נמצא בבית החולים והיא חייבת להביא לו כל יום חלב טרי משלה, וחלב זה הוא המזון העיקרי של התינוק, תשאב את החלב משדיה לתוך כלי גם בשבת, כי הרי התינוק עלול להסתכן, אם ישקוהו חלב אחר. ותעשה זאת על ידי שימוש במשאבה חשמלית המופעלת ע"י שעון שבת או במשאבה ידנית, אבל לא תוציא חלב שלא לצורך השבת.
(שאיבת חלב בשבת עם משאבת חלב ידנית ועם משאבת חלב חשמלית "שמירת שבת כהלכתה" פרק ל"ו סעיף כ"א, כ"ב)

 

ויהי רצון שיתקיים הכתוב "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא"